Bayilik Sözleşmesi

1.Taraflar

a) www.444ayakkabi.com internet sitesinin faaliyetlerini Hürriyet Mahallesi, Güngören Sk 19-2, Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim Metro Ayakkabı ünvanıyla gerçekleştirecektir.

b) 444ayakkabi.com internet sitesine Bayi olan internet kullanıcısı ("Bayi")

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Metro Ayakkabı’ in sahip olduğu internet sitesi 444ayakkabi.com ‘dan Bayinin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Bayi, 444ayakkabi.com internet sitesine Bayi olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Metro Ayakkabı'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Bayi, Metro Ayakkabı tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Bayinin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Metro Ayakkabı' e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Metro Ayakkabı' in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Bayi 444ayakkabi.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Bayiyi bağlayacaktır.

3.4. Bayi, 444ayakkabi.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Bayi başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.5. 444ayakkabi.com internet sitesinde Bayiler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Bayilerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Metro Ayakkabı’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Metro Ayakkabı’ in Bayinin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Bayinin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. Metro Ayakkabı, Bayi verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Bayi yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Bayi, 444ayakkabi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Metro Ayakkabı' den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Bayi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Bayiye aittir.

3.8. İşbu Bayilik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Bayi işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Metro Ayakkabı’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Metro Ayakkabı’in Bayiye karşı Bayilik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. Metro Ayakkabı’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde Bayinin Bayiliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Bayi işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Metro Ayakkabı’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.444ayakkabi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Metro Ayakkabı mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Bayi tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

3.11.Metro Ayakkabı tarafından 444ayakkabi.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12 Metro Ayakkabı kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda Bayilerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Metro Ayakkabı, Bayinin 444ayakkabi.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. Metro Ayakkabı’a Bayi olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında Metro Ayakkabı iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi, Metro Ayakkabı’e Bayi olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Metro Ayakkabı iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi aksini bildirmediği sürece Bayiliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Metro Ayakkabı iştiraki olan tüm web siteleri ile paylaşılmasına, Metro Ayakkabı iştiraki olan tüm web siteleri tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi aksini bildirmediği sürece Metro Ayakkabı iştiraki olan tüm web sitelerinin kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Bayi yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Metro Ayakkabı iştiraki olan web sitelerini sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Bayi veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Metro Ayakkabı’in müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

3.14. Metro Ayakkabı, Bayinin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Metro Ayakkabı’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Metro Ayakkabı ve Metro Ayakkabı  web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. Metro Ayakkabı  web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Bayi Metro Ayakkabı web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. Metro Ayakkabı, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya Metro Ayakkabı web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. Metro Ayakkabı, Bayilik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Bayiler bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, Metro Ayakkabı’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. Metro Ayakkabı, işbu Bayilik sözleşmesi uyarınca, Bayilerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Bayi işbu Bayilik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Bayi mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme Bayinin Bayiliğini iptal etmesi veya Metro Ayakkabı tarafından Bayiliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Metro Ayakkabı Bayinin Bayilik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Bayinin Bayiliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Adana Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.Yürürlük

Başvuranın, Bayilik kaydı yapması Bayinin Bayilik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Bayilik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Başvuranın Bayi olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

Ürün Gruplarımız